Visions, missions og værdigrundlag for LTU

Værdier

Mangfoldighed

LTU mener, at mødet med det der er forskelligt fra en selv er udviklende, og at der igennem inkluderende fællesskaber, kan skabes et vedkommende ungemiljø i LTK. Der skal tilbydes et miljø der bygger på ligeværdige relationer.


 

Tryghed

LTU skal være et sted, hvor der er rart at være for alle. Et sted hvor der ikke levnes plads til mobning og eksklusion, og hvor det er ok ikke at være den bedste og det at spørge om hjælp er et udtryk for gerne at ville gøre sit bedste.


 

Nysgerrighed

Vi vil vække de unges nysgerrighed, da vi ser det som en primær vej til både læring og udvikling. Vi skal stille de unge spørgsmål de enten ikke har stillet sig selv, eller ikke har fået svar på, i forhold til deres omgivelser, fremtiden, vaner, nutiden og livet generelt. De skal tages alvorligt og støttes i at udfordre, udforske og udvikle sig selv.


 

Anerkendelse

Vi skal fokusere på ressourcer og succeser. Vi skal være nærværende, og have forståelse for den enkeltes udfordringer, og turde at udforske og udfordre disse ud fra en anerkendende tilgang. Der skal være plads til differentiering, fordi de unge er forskellige, men som en del af et inkluderende fællesskab.

Fleksibilitet

Vi vil arbejde ud fra et dynamisk perspektiv, hvor der er plads til at skifte retning og finde alternativer til et traditionelt og rammesat undervisningsmiljø. Der skal være plads til spontanitet og anderledes tænkning. 

 

 

Mission

LTU har en mission om hele tiden at fokusere på nye muligheder og kompetencer, så vi hele tiden kan udvikle og tilrettelægge tilbud, der både opfylder de unges behov og som samtidig er vedkommende for alle unge. Der skal tages udgangspunkt i de unge, der bl.a. via demokratiske processer, har frihed til og mulighed for, at komme på rejser i form af udviklende fællesskaber.

De unge betragtes som den vigtigste ressource i organisationen, og vi giver dem mulighed for at knytte relationer på tværs af skoledistrikter, køn, etnicitet, kommunegrænser og social baggrund med fokus på værdifællesskaber, tilhørsfællesskaber, medborgerfællesskaber og arbejdsfællesskaber.

De skal bevæge sig i et miljø hvor der udvikles, udforskes og udfordres, for herigennem at styrke dem til at menings danne og se betydningen i at indgå i forpligtende fællesskaber i samarbejde med andre unge og voksne, og dermed være med til at kvalificere dem til både uddannelse og arbejdsliv.

LTU skal være medvirkende til at gøre vores brugere til glade unge med selvværd og en personlig robusthed, der kan være med til at bidrage til deres generelle livsduelighed. 

 

Vision

Ungdomsskoleaktiviteter på Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomsskole (herefter kaldet LTU), er et tilbud der primært er rettet imod alle kommunens unge i aldersgruppen 13-18 år.

LTU er et tilbud om almén dannelse og faglig udvikling, der foregår i læringsmiljøer, hvor både det faglige og det sociale vægter højt, og hvor de unge er involverede i forhold til både med- og selvbestemmelse. Herudover udvikler nye kompetencer i et aktivt fritidsliv.

LTU vægter, at de unge kan mødes i trygge rammer i aktiviteter, der overordnet rammesættes af undervisere med et højt fagligt niveau, indenfor deres ekspertiseområder. I disse rammer får de mulighed for at tilegne, afprøve, udvikle eller videreudvikle deres kompetencer indenfor de forskellige aktiviteter.

LTU skal være et motiverende, tidssvarende og fleksibelt læringsmiljø, der overordnet set igennem fællesskaber er med til at skabe hele og engagerede unge, der udnytter deres fulde potentiale. De unge skal blive så dygtige de kan, indenfor de forskellige fagområder/aktiviteter.

LTU skal opleves som en vigtig aktør i LTKs samlede børne- og unge politik, og betragtes som en seriøs og kompetent samarbejdspartner på både skole, forvaltnings og politisk niveau, hver gang der tænkes tanker indenfor 13-18 års-området.

LTU skal kunne rumme tanker og idéer fra de selvorganiserede unge, og være et sted denne gruppe har lyst til at henvende sig omkring disse.