Sikkerhedsinstrukser for sejlads med elever fra LTU

Hvilken type sejlads: Sejlads med kano og kajak.

Periode: Primo maj til ultimo september.

Sted: Søer og åer

Vejr: Sejladsaktiviteterne aflyses ved kraftige vindforhold, der vurderes på dagen.

Identifikation af rederen

Rederen er de lærere, der har ejerskab til sejladsaktiviteterne.

Krav til rederen

Mindst én af de deltagende lærere skal have gennemført en relevant instruktion i kano/kajaksejlads og sikkerhed. For at imødegå risici ved kæntring skal alle lærere kunne svømme og være i stand til at bjerge en bevidstløs person, yde førstehjælp og tilkalde hjælp i en nødsituation.

Rederens ansvar

Rederen er ansvarlig for aktiviteterne samt for hvordan de tilrettelægges og udføres. Rederen skal sikre, at deltagerne har tilstrækkelige forudsætninger til at gennemføre den planlagte sejlads.

Rederen bør sikre, at der afgives sikkerhedsinstrukser til nye ombordværende elever, hvis disse ikke kan forudsættes at have forudgående sejlads eller sø sikkerhedsmæssig erfaring. De bør orienteres om f.eks. brug af redningsmidler, og hvad man bør gøre i en nødsituation.

Identifikation af risici og tiltag for at imødegå risici

Før sejlads: Lærerne instruerer eleverne i ”godt sømandskab”, dvs. at tage ansvar, bruge sin sunde fornuft, opføre sig ordentligt og følge de givne instrukser. Elevernes deltagelse i sejladsaktiviteten er ikke obligatorisk, men sker på frivillig basis. 

Kæntring og overbordfald: Alle deltagere skal bære redningsvest. Dette krav gælder også deltagere der kan svømme.

Kollision: Søges forhindret ved instruktion til godt sømandskab.

På grundstødning og udstigning: Søges forhindret ved instruktion til godt sømandskab.

Sejlads nær sluser og stemmeværker: Deltagerne informeres inden aktiviteten om mulige sikkerhedsrisici.

At drive fra land, drive med strømmen, miste kursen og fare vild: Ved krydsning af større søer skal alle fartøjer følges ad og deltagerne skal konstant have øjenkontakt. Når der sejles på kanaler, åløb o. lign. bør deltagende lærere danne for- og bagtrop.

Særlige elevhensyn: Elever hvor der skal tages særlige hensyn (fx ikke kan svømme eller andre særlige forhold), skal sejle med en lærer.

Ledelsesteamet på LTU